Tải sách – Download sách Phương Pháp Giải Bài Tập Hoá Học 11 của tác giả Huỳnh Văn Út thuộc thể loại Sách Tham Khảo miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Cuốn sách gồm 9 chương:

  • Chương I: Sự điện li
  • Chương II: Nhóm Nitơ
  • Chương III: Nhóm Cacbon
  • Chương IV: Đại cương về hoá học hữu cơ
  • Chương V: Hiđrocacbon no
  • Chương VI: Hiđrocacbon không no
  • Chương VII: Aren - Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên
  • Chương VIII: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol
  • Chương IX: Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic

Từ khóa tìm kiếm